Forretningsbetingelser

1.Anvendelse og gyldighed​

1.1 Disse forretningsbetingelser er en del af den aftale, der er indgået mellem Sunhost, CVR-nr. 40 17 57 33, (herefter benævnt ”Sunhost”) og ejeren af et sommerhus (herefter benævnt ”Ejeren”) vedrørende levering af den i aftalen nævnte ydelse. Ydelsen leveres i henhold til aftalen og nedenstående betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalen og disse betingelser, skal aftalen være gældende.

1.2 Ejerens angivelse af særlige vilkår i korrespondance, ordre m.v. anses ikke som accepteret som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Sunhost skriftligt har accepteret disse.

2.Ydelsen

2.1 Sunhosts ydelse er at formidle udlejning af Ejerens ejendom primært via portalen Airbnb (herefter kaldet ”Ydelsen”). Ydelsen er beskrevet i aftalen/tilbuddet, som særskilt er indgået mellem Sunhost og Ejeren ud over nærværende betingelser. Heraf fremgår specifikt hvilken ejendom, der skal udlejes samt øvrige særlige vilkår.

2.2 Sunhosts ydelse består primært i formidling af udlejning af Ejerens ejendom. I formidlingen er bl.a. indeholdt administration af ejendommens opslag på Airbnb, kommunikation med lejere og potentielle lejere, opsætning, vedligeholdelse og optimering af ejendommens opslag, kalenderstyring, prisoptimering, klargøring inden hver udlejning. 

Herudover kan Ejeren (evt. via lejeren) tilkøbe rengøring, fotografering, sengetøj, græsslåning m.v.

3.Ejerens medvirken

3.1 Ejeren er forpligtet til at stille de for Ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for Sunhost.

3.2 Ejendommen skal med mindre andet er særskilt aftalt med Sunhost være til udelukkende disposition for lejer i den fulde lejeperiode og må ikke bebos af andre.

3.3 Ejeren skal udlevere et sæt nøgler til ejendommen til Sunhost, og Sunhost er berettiget til at lave én kopi heraf til eget brug.

4.Vederlag

4.1 Vederlaget for Ydelsen er aftalt som en fast procentdel på 25 % af den samlede lejeindtægt. Såfremt Sunhost tillige står for levering af rengøring, sengetøj eller andre ydelser betaler Ejeren særskilt vederlag for disse ud over den faste procentdel af lejeindtægten. Vederlag for slutrengøring og gebyr for sengetøj opkræves dog af lejer, således at Ejer ikke har tab/udgift hertil. Sunhost er medmindre andet er aftalt med Ejer berettiget til at ændre udlejningsprisen til brug for optimering af udlejningen. 

4.2 Alle priser er inkl. moms.

5.Betalingsbetingelser

5.1 Sunhost fremsender ved udgangen af hver måned opgørelse over sit vederlag for den foregående periode. 

5.2 Faktura skal betales inden 10 dage fra fakturaens udstedelse, idet betalinger fra lejere dog som udgangspunkt indgår på Sunhosts konto og herefter afregnes overfor Ejer hver måned.

6.Forbrugsafregning

6.1 Ved udlejning af Ejerens ejendom afregnes forbrugsudgifter ikke særskilt og ud over lejen, idet disse anses for indeholdt i det beløb som lejeren betaler. Dette har Ejeren accepteret og kan ikke gøre krav gældende mod Sunhost eller lejer i den forbindelse.

 

7.Salg af ejendommen

7.1 Ejer er til enhver tid berettiget til at sælge ejendommen. Såfremt ejendommen sælges, ophører aftalen om formidlingen af udlejning af boligen senest på overtagelsesdagen uanset anden aftalt opsigelsesvarsel. Ejer kan dog være forpligtet af eventuelle allerede indgåede aftaler om udlejning efter overtagelsesdagen.

7.2 Ejer er forpligtet til at oplyse Sunhost om salg af ejendommen.

 

8.Ekstern bistand

8.1 I det omfang Sunhost måtte finde det nødvendigt, er Sunhost berettiget til uden Ejerens forudgående samtykke at antage underleverandører ved udførelsen af Ydelsen.

9.Garanti og ansvar

9.1 Sunhost kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig over for Ejeren. Dette gælder også i tilfælde af, at lejere har lavet skade på Ejerens ejendom eller inventar. Ejeren opfordres til at tegne forsikring til dækning af eventuelle skader, herunder indboforsikring der tillige dækker ved udlejning.

10.Misligholdelse

10.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jfr. dog straks nedenfor.

10.2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør efter der er afgivet skriftligt påkrav herom med rimeligt varsel.

 

11.Opsigelse

11.1 Aftalen kan af hver af parterne opsiges med varsel på en måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned.

11.2 I tilfælde af opsigelse modtager Sunhost sædvanligt vederlag indtil udløbet af opsigelsen.

 

12.Tvister

12.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Retten i Lyngby under anvendelse af dansk ret. 

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

Kontakt os

Vores område

Sjælland

Email

Book et møde

Man - Fre: 9 - 15​​

60 57 93 60

Telefon

  • Hvid Instagram Icon
  • White Facebook Icon

Sunhost IVS - CVR-nr. 40175733 - Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte